Aktuality

Daň nehnuteľností

Ako podať daňové priznanie z dane k nehnuteľnosti

Rok 2020 skončil a v prípade, že ste v tomto roku nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, vzniká vám povinnosť prihlásiť sa ako daňovník z dane z nehnuteľností a podať daňové priznanie a to do 31.01.2021 alebo odhlásiť sa ako daňovník z dane z nehnuteľností v prípade, že ste nehnuteľnosť predali.
Áno, netreba zabúdať aj na povinnosť odhlásenia, ktorá vzniká na strane predávajúceho.

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane t.j. mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnicke osoby.

Podanie je možné vykonať dvoma spôsobmi:
– papierovo alebo
– elektronicky.

Ak sa rozhodnete pre papierovú formu podania, je potrebé vyplniť tlačivo. Následne je potrebné tlačivo doručiť príslušnej obci alebo mestu, v ktorej katastri sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza. Doručenie vykonáte osobne alebo poštou.

Druhá možnosť je podanie daňového priznania elektronicky. K tomuto spôsobu podania potrebujete vlastniť občiansky preukaz s čipom a aktívny elektronický podpis.
Ale pozor! Zákon neustanovuje povinnosť mesta alebo obce poskytovať elektronické služby, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. V prípade, že mesto alebo obec umožňuje podať daňové priznanie elektronicky, túto možnosť zverejní na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia.

Následne vám správca dane pošle výmer za príšlušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane. Výmer môžete očakávať spravidla do 15.mája 2021. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vo výmere je totiž v časti „Poučenie“ určená 15 dňová lehota na podanie odporu, ak sa odpor v tejto lehote nepodá, nastáva právoplatnosť výmeru a od tohto okamihu plynie 15 dní na zaplatenie dane.

Pozor na výšku pokuty! Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však 3000 Eur.

V prípade, že si potrebujete naštudovať podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností, všetky práva a povinnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Zdroj: www.slovensko.sk