Cenník realitných služieb

Cenník realitných služieb

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

Cena nehnuteľnosti Výška provízie
do 49.999,-€ 5 – 10 % z kúpnej ceny (minimálne 2.000,-€)
od 50.000,-€ do 499.999,-€ 4 % z kúpnej ceny (minimálne 3.000,-€)
od 500.000,-€ do 1.999.999,-€ 3,5 % z kúpnej ceny
od 2.000.000,-€ 3 % z kúpnej ceny

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Provízia vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od nájomcu nehnuteľnosti. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 350,-€.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

Úkon Náklad
Nábor nehnuteľnosti 90,-€ / prvá hodina
Popis služby
Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

+ 30,-€ každá ďalšia polhodina
+ cesta do 30 km v cene / každý ďalší km plus 0,80€

Inzerovanie nehnuteľnosti 20,-€ / deň
Popis služby
Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti na internete – portály zabezpečujúce inzerovanie ponuky nehnuteľností.

+ náklady na inzerciu v tlačených (printových) médiách, rozhlas, televízia a ďalší internetový priestor individuálne podľa konkrétnych poskytovateľov.

Osobná asistencia 90,-€ / prvá hodina
Popis služby
Ak je potrebné v prospech klienta alebo neklienta zabezpečiť konkrétny úkon alebo ak si klient / neklient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený v provízii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu v stanovenej výške.

+ 30,-€ každá ďalšia polhodina
+ cesta do 30 km v cene / každý ďalší km plus 0,80€

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie 30,-€ / polhodina
Popis služby
Ak je pre klienta (mimo zmluvne dohodnutého sprostredkovania predaja) / neklienta potrebné zabezpečiť dokument napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod., je klient / neklient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  • úradného (správneho) poplatku (napr. 8,-€ za LV) a
  • paušálnej sumy 30,-€ za polhodinu ako náhradu za strávený čas
  • náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80€ / km, ak vzdialenosť medzi sídlom kancelárie (Senec) a úradom / inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 10 km.

V prípade potreby určenia vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky: https://www.viamichelin.com/

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 200,-€
Popis služby
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva 300,-€
Popis služby
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 200,-€
Popis služby
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti 3 %
Popis služby
Z celkovej kúpnej ceny za nehnuteľnosť.
Ocenenie nehnuteľnosti do 24 hodín 100,-€ (byt, pozemok, záhrada)
200,-€ (dom, vila)
individuálne (iná špecifická nehnuteľnosť)
Popis služby
Odborné vyjadrenie realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti.

  • určené na dedičské, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu
  • neslúži ako znalecký posudok (napr. podklad pre banku)
  • neoceňujeme poškodené a nedokončené stavby

Realitná kancelária KONFIDO si vyhradzuje právo upraviť a prispôsobiť výšku provízie na základe vzájomnej dohody s klientom realitnej kancelárie podľa individuálneho posúdenia náročnosti obchodného prípadu, dĺžky trvania a povahy vzájomného obchodného vzťahu. Presná výška provízie je uvedená v Dohode o sprostredkovaní so záujemcom o sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti.