Aktuality

Daňové priznanie-Upozornenie na povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Rok 2022 skončil a v prípade, že ste v tomto roku nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, vzniká vám povinnosť prihlásiť sa ako daňovník k dani z nehnuteľnosti a podať daňové priznanie a to do 31.01.2023 alebo odhlásiť sa ako daňovník z dane z nehnuteľností v prípade, že ste nehnuteľnosť predali.
Áno, netreba zabúdať aj na povinnosť odhlásenia, ktorá vzniká na strane predávajúceho.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane t.j. mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby.

Podanie je možné vykonať dvoma spôsobmi:
– papierovo alebo
– elektronicky.

Daňové priznanie “papierovo”

Ak sa rozhodnete pre papierovú formu podania, je potrebé vyplniť tlačivo. Následne je potrebné tlačivo doručiť príslušnej obci alebo mestu, v ktorej katastri sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza. Doručenie vykonáte osobne alebo poštou.

Daňové priznanie “elektronicky”

Druhá možnosť je podanie daňového priznania elektronicky. K tomuto spôsobu podania potrebujete vlastniť občiansky preukaz s čipom a aktívny elektronický podpis.
Ale pozor! Zákon neustanovuje povinnosť mesta alebo obce poskytovať elektronické služby, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. V prípade, že mesto alebo obec umožňuje podať daňové priznanie elektronicky, túto možnosť zverejní na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia.

Výmer

Následne vám správca dane pošle výmer za príšlušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane. Výmer môžete očakávať spravidla do 15.mája 2021. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vo výmere je totiž v časti „Poučenie“ určená 15 dňová lehota na podanie odporu, ak sa odpor v tejto lehote nepodá, nastáva právoplatnosť výmeru a od tohto okamihu plynie 15 dní na zaplatenie dane.

Pokuta

Pozor na výšku pokuty! Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však 3000 Eur.

V prípade, že si potrebujete naštudovať podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností, všetky práva a povinnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Veríme, že sme zodpovedali vaše otázky k téme – Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak máte ďalšie nezodpovedané otázky k daniam alebo uvažujete nad predajom, kúpou, prenájmom nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne a s radosťou Vás prevedieme celým procesom predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti.

 

 

Zdroj: slovensko.sk


Chcete vedieť viac aj o dani z predaja nehnuteľnosti? Prečítajte si náš článok Daň a odvody pri predaji nehnuteľnosti