Aktuality

Poplatky, dom, kalkulačka, 20 eur, 10 eur:Aké poplatky platíme na katastri nehnuteľností?

Zmeny v poplatkoch. Aké poplatky platíme na katastri nehnuteľností?

Rozhodli ste sa pre kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, ale stále Vám nie je jasné, kto platí poplatky za návrh na vklad do katastra alebo za overenie podpisov? Predávajúci? Realitka? Kupujúci? Aké poplatky vlastne platíme na katastri nehnuteľností?

Všetko je o dohode. V našej realitnej kancelárii už pri prvom kontakte s klientom, nábore nehnuteľnosti, spísaní sprostredkovateľskej zmluvy s predávajúcim, dohodnutí ceny nehnuteľnosti a provízie za poskytnuté služby, podrobne vysvetlíme, čo všetko naše služby zahŕňajú. Väčšinou je dohoda taká, že naša realitná kancelária platí overenie podpisov aj štandardné poplatky na katastri nehnuteľností.

Čo ponúka kataster zdarma?

Preskúmať list vlastníctva – údaje o stavbách, vlastníkoch, poslednom titule nadobudnutia či ťarchách si dokážete aj z pohodlia domova. Kataster poskytuje prístup do databázy všetkých nehnuteľností v slovenskom katastri na internetovej adrese www.katasterportal.sk pre každého záujemcu zdarma, bez toho, že by sa musel zaregistrovať. Vyhľadať si viete všetky potrebné informácie o nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve alebo o nehnuteľnosti, ktorú by ste radi nadobudli.

Ak potrebujete informácie alebo úkony, ktoré nie sú zahrnuté v službách zdarma je potrebné komunikovať so správou katastra osobne alebo elektronicky. Komunikáciu s katastrom radi prevezmeme za Vás.

Poplatky na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch. Medzi najdôležitejšie položky patria:

Úkon Poplatok do 31.3.2024 Poplatok od 1.4.2024
1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností 8 € 12 €
Popis služby
Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu.
2. Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách 8 € 12 €
Popis služby
Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia.
3. Písomná identifikácia parciel 8 € 12 €
Popis služby
Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia.
4. Výpis kópie z katastrálnej mapy 8 € 12 €
Popis služby
Výpis kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určrného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4.
5. Vydanie kópie originálu 8 € 12 €
Popis služby
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov.
6. Druhý a ďalší rovnopis verejných listín 3 € 5 €
Popis služby
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách 1 až 5.
7. Vydanie geografickej identifikácie parciel 15 € 22 €
Popis služby
Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely.
8. Poskytnutie katastrálneho operátu 3 € 5 €
Popis služby
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia.
9. Poskytnutie popisných informácií 17 € 25 €
Popis služby
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia.
10. Informácie na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby,… 7 € 10 €
Popis služby
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia.
11. Overenie štyroch vyhotovení GP 27 € 40 €
Popis služby
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií.
12. Overenie ďalších troch vyhotovení GP 7 € 10 €
Popis služby
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií.
13. Kópia geometrického plánu 8 € 12 €
Popis služby
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4.
14. Návrh na vklad v lehote 30 dní 66 € 100 €
Popis služby
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní.
15. Návrh na vklad v lehote 15 dní (zrýchlený vklad) 266 € 300 €
Popis služby
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní.
16. Návrh na vklad podaný elektronicky v lehote 30 dní 33 € 50 €
Popis služby
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní.
17. Návrh na vklad podaný elektronicky v lehote 15 dní (zrýchlený vklad) 133 € 150 €
Popis služby
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní.

Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Veríme, že sme zodpovedali vaše otázky k téme – Aké poplatky platíme na katastri nehnuteľností. Ak máte ešte otázky k poplatkom alebo uvažujete nad predajom, kúpou, prenájmom nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne a s radosťou Vás prevedieme celým procesom predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti.

 

 

Prečítajte si článok o novom rezervačnom systéme na katastri.

Zdroj: 
Ministerstvo vnútra
Realitná únia