Realitný slovník

A

Altán
Charakterizuje sa ako otvorená alebo zasklená malá stavba v záhrade alebo v parku. Altán slúži na oddych alebo úkryt pred nepriaznivým počasím. Súčasťou altánov je jednoduché stolovanie, ktoré obsahuje zväčša drevené lavice a veľký stôl. Býva súčasťou parkov, kde nás ochráni pred prudkým slnkom alebo dažďom.
Apartmán
Je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie. Apartmán v prípade apartmánového domu je vybavený kuchynkou alebo kuchynským kútom a možno ho nazvať i apartmánovým bytom.
Arkáda
Je rad klenutých oblúkov (min. dva), spravidla murovaných a držaných stĺpmi alebo piliermi. Tie môžu byť opäť murované alebo postavané z jedného kusu. V slohovej architektúre sa s arkádou stretneme vo viaclodných kostoloch, v dvoroch kláštorov, pri zámockých stavbách s arkádovým nádvorím a podobne. Za slepú arkádu považujeme arkádu pristavanú k stene alebo dodatočne zamurovanú. Arkáda, resp. arkádová konštrukcia (zvislé podpory + klenutý pás) predstavuje jeden zo základných konštrukčných princípov, uplatňujúci sa na rôznych stavbách v priebehu celého vývoja architektúry.
Arkier
Malý krytý priestor vystupujúci z budovy, nachádzajúci sa zväčša na vyššom poschodí obytného domu, podobný balkónu, ale je zo všetkých strán uzavretý, s oknami. Kedysi slúžil užívateľovi k lepšiemu výhľadu do priestoru ulice. Vyskytuje sa najmä na gotických a renesančných objektoch.
Asanácia
Asanácia budov, domov, obytných štvrtí znamená zväčša kompletnú prestavbu, modernizáciu, stavebné úpravy za účelom zlepšenia zdravotných podmienok užívateľov. Môže ísť aj o odstránenie nečistoty z priestoru, vyčistenie zanedbaného alebo výrazne poškodeného priestoru.
Ateliér
Vnútorný krytý priestor určený umelcom. Využíva sa napríklad ako dielňa pre výtvarníkov, sochárov, návrhárov, fotografov alebo ako priestor pre nakrúcanie filmových scén (filmové štúdio).

Á

Átrium
Vnútorný, otvorený priestor budovy. Zväčša slúži ako relaxačná záhradka vysadená zeleňou a drevinami, ozdobená fontánkami. Poskytuje chránený priestor na oddych.

B

Balkón
Betónová doska, ktorá vyčnieva von zo stavby domu a má z troch strán zábradlie. Rozprestiera sa na relatívne malej ploche od 1 m2 do 2,5 m2.
Byt
Obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.
Bytový dom
Budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch alebo viacerých bytových jednotiek so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
BSM (Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
Znamená, že všetok majetok aj záväzky predávajúceho, ktorý je ženatý/vydatá je spoločným majetkom a záväzkami jeho manželského partnera. Preto musí k predaju nehnuteľnosti pristúpiť vždy aj manželský partner. Výnimku tvorí iba BSM zrušené rozhodnutím súdu.

D

Daň z nehnuteľností
Je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky.
Dražba
Verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.
Drobná stavba
Je definovaná ako stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Ide hlavne o prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení.

E

Energetický certifikát
Doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Hovorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu. Najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu a vetranie. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií. Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas doby jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a energetický certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu. Zdroj: https://www.setri.sk/energeticky-certifikat-budovy/
Exekúcia
Predstavuje nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí (tzv. exekučných titulov), ktorý realizuje osoba na to štátom určená a splnomocnená, tj. exekútor.
Extravilán
Vonkajšia časť katastrálneho územia obce, resp.  územie ležiace mimo zastavanej a na zástavbu určenej časti obce (mimo intravilánu). Ide hlavne o poľnohospodárske a lesné pozemky, hospodárske stavby, samoty, chalupy, roztrúsené osady, vodné plochy.

G

Garáž
Uzavretý priestor na úschovu motorového vozidla.
Garážové stojisko
Plošne vymedzená časť garáže v dome. Garážové stojisko nie je samostatným nebytovým priestorom. Ide o tzv. hromadné garáže, kde sú jednotlivé stojiská vyznačené len vodorovným značením a nespĺňajú definíciu samostatného nebytového priestoru. Právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie určitého garážového stojiska sa zapíše do katastra nehnuteľností formou poznámky na príslušnom liste vlastníctva. Zápis sa vykoná na základe písomnej dohody všetkých spoluvlastníkov garáže v dome, ktorou sa určí, ktorý spoluvlastník garáže v dome je oprávnený výlučne sám alebo spoločne s iným spoluvlastníkom garáže užívať určité garážové stojisko.
Garáž v dome
Nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel.
Geodet a kartograf stavby
Sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.
Geometrický plán
Je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži ako podklad na vklad a záznam práv. Ide o dokument vyhotovený geodetom, na základe ktorého sa vykonajú zmeny v katastrálnej mape a liste vlastníctva. Geometrickým plánom sa zameriavajú nehnuteľnosti v prípade zmien na pozemkoch z titulu rozdelenia alebo spájania pozemkov alebo zamerania novo vzniknutej stavby alebo prístavby na pozemku.
Zápis (vklad) do katastra je možný s iným právnym úkonom alebo bez právneho úkonu evidenčným spôsobom.
Geometrický plán obsahuje:
– grafické znázornenie pred zmenou a po zmene,
– doterajšie a nové parcelné čísla,
– doterajší a nový druh pozemku,
– doterajšie a nové výmery parciel.

H

Home staging
Ide o estetickú prípravu nehnuteľností na ich predaj s cieľom maximálne využiť ich potenciál.

CH

Chmeľnica
Pozemok vysadený chmeľom, resp. pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ dočasne odstránený.

I

Intravilán
Centrálna časť katastrálneho územia obce vyznačujúca sa súvislo zastavanými a na zastavanie určenými pozemkami vrátane vnútorných cestných komunikácií, plôch zelene, technickej a občianskej vybavenosti. Hranicu, ktorou je intravilán oddelený od vonkajšej časti katastrálneho územia (extravilánu), tvorí vonkajší obvod zastavaných oblastí a priliehajúcich plôch.
Investícia do nehnuteľnosti
Vynaloženie finančných prostriedkov na získanie vlastníctva nehnuteľnosti alebo zlepšenie stavu nehnuteľnosti, ktorú klient už vlastní, alebo výstavba nehnuteľnosti.

K

Kataster nehnuteľností
Štátna inštitúcia poverená evidovaním nehnuteľností, ktorá je súčasťou okresných úradov, Okresný úrad – odbor katastrálny. Evidencia zahŕňa identifikáciu nehnuteľností, identifikáciu vlastníka/-ov, obmedzenia vlastníctva a ťarchy. Kataster nehnuteľností je možné vyhľadať online na katasterportal.sk.
Katastrálna mapa
Verejná listina k nehnuteľnému majetku, na ktorej sú vizuálnou formou zapísané nehnuteľnosti (parcely). Katastrálnu mapu je možné vyhľadať online na katasterportal.sk alebo na stránke zbgis.skgeodesy.sk
Katastrálne konanie
V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.
Katastrálne územie
Územie definované Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Katastrálne územie je uvedené na Liste vlastníctva nehnuteľnosti.
Kolaudácia
Úradný úkon, ktorým sa rozostavaná stavba (rozostavaná nehnuteľnosť) mení na dokončenú stavbu (dokončená nehnuteľnosť).
Kúpa
Získanie veci za peniaze.
Kúpna zmluva
Dokument, na základe ktorého sa mení formou predaja vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Kúpna zmluva je podkladom pre kataster nehnuteľností na prevod vlastníckeho práva.
Kvitancia
Dokument vystavený záložným veriteľom (najčastejšie bankou), ktorým sa vzdáva existujúceho záložného práva. Kvitanciu vystavuje záložný veriteľ po splatení poskytnutého úveru. Kvitancia zároveň slúži ako podklad pre kataster nehnuteľností na výmaz existujúceho záložného práva zabezpečujúceho splatený úver.

L

List vlastníctva (LV)
Verejná listina k nehnuteľnému majetku, na ktorej je uvedené vlastnícke právo, identifikácia nehnuteľného majetku, ťarchy a bremená. List vlastníctva je možné vyhľadať online na katasterportal.sk alebo na stránke zbgis.skgeodesy.sk.
Lodžia
Betónová doska, ktorá môže byť zarovno so stavbou akoby vsunutá do domu alebo môže vytŕčať von. Bočné steny sú betónové, vpredu je zábradlie. Rozlohou je väčšia ako balkón.
Loft
Horný priestor v budove alebo veľký nerozdelený priestor v budove používaný hlavne na skladovanie v podnikaní alebo priemysle. Prestavbou nevyužívaných tovární, fabrík, priemyselných priestorov alebo hál, ktoré v sebe ukrývajú „loft“, vznikajú „loftové byty“ s vysokým stropom. Loftový byt nie je rozdelený priečkami, tvorí ho zväčša jedna veľká miestnosť s neomietnutými tehlovými múrmi.
Lomový bod
Bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

M

Manzardka
Obytná miestnosť (izba) v podkroví rodinného domu. Môže ísť aj o podkrovný byt. Rodinný dom, v ktorom sa nachádza manzardka má strechu zloženú z dvoch rôzne sklonených plôch.
Mezanín
Medziposchodie vytvorené medzi dvomi danými podlažiami v budovách s nadmernou svetlou výškou. Vytvorením medziposchodia vznikne nová podlažná plocha väčšinou na umiestnenie postele alebo pracovného kúta.
Mezonet
Z francúzskeho “maisonette” – domček, je veľký viacposchodový byt umiestnený v bytovom dome. Stavebne ide prevažne o prepojenie dvoch bytov nad sebou vnútorným schodiskom.

N

Nadstavba
Zmena už dokončenej budovy, ktorou sa zväčšuje objem budovy vytváraním ďalších podlaží určených na trvalé bývanie.
Návrh na vklad vlastníckeho práva
Dokument medzi kupujúcim a vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckeho práva. Návrh na vklad vyzýva kataster nehnuteľností, aby vykonal prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti definovanej v Kúpnej zmluve. Náležitosti návrhu sú taxatívne určené.
Návrh kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva, ktorá ešte nie je právoplatne uzatvorená (platná – podpísaná s úradne overeným podpisom predávajúceho).
Nebytový priestor
Miestnosť alebo súbor miestností v budove na bývanie, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia bytového domu, ani garážové stojisko.
Nehnuteľnosť
Pozemok alebo stavba, ktorá sa nedá premiestňovať, prenášať, má trvalý ráz.
Notárska úschova
O zriadenie notárskej úschovy je možné požiadať ktoréhokoľvek notára. Po oznámení čísla účtu notára prevedie kupujúci peňažné protriedky na tento účet. O zložení kúpnej ceny spíše notár notársku zápisnicu. Notárska zápisnica obsahuje aj presné podmienky, po ktorých splnení vydá notár kúpnu cenu predávajúcemu. Poplatok za zriadenie notárskej úschovy sa určí podľa vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov.

O

Obytná miestnosť
Miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie (obývacia izba, jedáleň, spláne, pracovne, obytná kuchyňa). Najmenšia podlahová plocha je 8 m2, ak byt tvorí jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 16 m2. Svetlá výška obytných miestností musí byť najmenej 2600 mm a to minimálne nad polovicou pôdorysnej plochy miestnosti. Svetlá výška obytných miestností v podkroví, ktoré sú súčasťou bytu v nižšom podlaží, musí byť najmenej 2300 mm.
Orientačné číslo (červené)
Určuje sa budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.
Orná pôda
Pozemok, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné záhradné plodiny.
Osvedčenie o dedičstve
Notárska zápisnica určujúca prevod majetku a záväzkov pozostalého na dedičov.
Ovocný sad
Pozemok s výmerou nad 0,3 ha súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.

P

Parcela
Geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.
Parcela registra C (CKN parcela)
Je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.
Parcela registra E (EKN parcela)
Je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné. Parcely registra E sú evidované na mape určeného operátu, a na rozdiel od CKN parciel nepokrývajú celé katastrálne územie. Každá EKN parcela je vždy obsiahnutá v nejakej CKN parcele.
Plocha miestnosti
Do plochy miestnosti sa započítava celá plocha miestnosti okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1300 mm. Do plochy miestnosti sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm široké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy. Ďalej sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením alebo strojovým vybavením a kuchynskou linkou. Nezapočítava sa však plocha okenných a dverových ústupkov a plocha zabratá zabudovaným nábytkom.
Plomba na liste vlastníctva
Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Okresný úrad, katastrálny odbor vyznačí plombu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni od doručenia podania ako je: zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora.
Podielové spoluvlastníctvo
Občiansky zákonník vychádza z vymedzenia podielového spoluvlastníctva ako spoluvlastníctva ideálneho, lebo výška spoluvlastníckeho podielu neodráža konkrétnu reálnu časť veci, ale iba mieru, ktorou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ide teda o ideálne podiely.
Podkrovie
Vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami. Určený je na účelové využitie.
Podlahová (úžitková) plocha bytu
Súčet podlahových plôch obytných miestností a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu vrátane pivníc. Do tejto plochy na nepočíta plocha balkónov, terás a lodžií.
Podlažie
Časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami. Môže byť podzemné a nadzemné.
Pôdorys
Priestorové členenie domu, bytu alebo nebytového priestoru v horizontálnom pláne.
Potvrdenie o zostatku a čísle účtu na splatenie úveru
Doklad vystavený bankou, v ktorej chce žiadateľ splatiť existujúci úver, ktorý je zabezpečený predávanou nehnuteľnosťou. V potvrdení spravidla banka uvádza číslo účtu, kam je potrebné zaslať prostriedky určené na predčasné splatenie úveru. Banka v ňom vyčísluje zostatok úveru k dátumu do budúcna, teda čiastku, ktorú je potrebné na predmetný účet zaslať, do bankou určeného dátumu, aby bol úver splatený v plnej výške a banka mohla následne vystaviť kvitanciu. Úver musí byť jasne identifikovateľný.
Povala
Vnútorný priestor domu vymedzený strešnou konštrukciou, ktorý je prístupný obvykle z posledného nadzemného podlažia bez účelového využitia na bývanie.
Pozemok
Časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. V katastri nehnuteľností sa pozemky členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
Poznámka na liste vlastníctva
Vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Má obmedzujúci alebo informatívny význam. Z hľadiska súdneho konania o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby – správa katastra vyznačí stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dražbou, to platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka.
Preberací protokol
Spisuje klient (kupujúci/nájomník) pri preberaní priestorov. V ňom spíše prípadné nedostatky, ktoré v priestore objavil a s odovzdávateľom (investorom) dohaduje termín ich odstránenia.
Predaj
Výmena tovaru, služby za peniaze.
Predkupné právo
Povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. Rozlišujemezákonné predkupné právo, ktoré vzniká priamo zo zákona, nezávisle od vôle dotknutých osôb (napr. predkupné právo podielového spoluvlastníka podľa ust. § 140 OBČZ alebo právo nájomcu na prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 16 ZVBaNP) alebo zmluvné predkupné právo, ktoré možno dohodnúť priamo v kúpnej zmluve alebo v samostatnej zmluve. Zákon nevyžaduje písomnú formu, ibaže by predmetom zmluvy bola nehnuteľnosť. V tom prípade je písomná zmluva o zriadení predkupného práva povinnosťou, pričom sprievodne musí dôjsť k jej vkladu do katastra nehnuteľností.
Prenájom
Prenechanie veci na používanie inej osobe za odplatu na istý čas.
Príslušenstvo bytu
Miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu. Napríklad technická miestnosť, kúpeľňa, WC (toaleta), komora, ale aj garáž, ak je stavebne a funkčne spojená s bytom.
Prístupová cesta
Komunikácia zabezpečujúca prístup k nehnuteľnosti. Môže byť obecná (verejná), v súkromnom vlastníctve alebo zabezpečená zriadením vecného bremena právo prechodu a prejazdu cez parcelu, ktorá priamo susedí s nehnuteľnosťou, ku ktorej sa prístup zabezpečuje.
Projektant
Vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

R

Rodinný dom
Budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
Rozhodnutie o zápise záložného práva
Úradný dokument vystavený príslušným katastrom nehnuteľností. Rozhodnutím o zápise záložného práva kataster nehnuteľností potvrdzuje zápis záložného práva do Listu vlastníctva nehnuteľností.
RPMN
Ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje v % všetky náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom (úrokovú sadzbu, poplatky, poistenia k úveru, ak sú na úvere uplatnené).  Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Porovnávať RPMN má zmysel len vtedy, ak výška úveru, doba splatnosti a voľba uplatnenia poistenia sú rovnaké, v opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel.

S

Spoločné časti bytového domu
Rozumejú sa tie časti bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť, pričom však nemusia byť zároveň určené na spoločné užívanie všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Uvedené zahŕňa najmä základy domu, strechu, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu
Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
Stavba
Je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.
Stav nehnuteľnosti
Ohodnotenie nehnuteľnosti z pohľadu zachovalosti, veku, realizovanej modernizácie resp. rekonštrukcie.
Stavebné povolenie
Dokument vystavený príslušným stavebným úradom, ktorý povoľuje výstavbu. V stavebnom povolení je uvedený druh výstavby, lehota platnosti a oprávnená osoba. Stavebné povolenie musí byť právoplatné (pečiatka právoplatnosti).
Stavebný dozor
Osoba, ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné uskladnenie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe zistili.  Ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
Stavebný pozemok
Časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.
Stavebný úrad
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Stavbyvedúci
Organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
Stavenisko
Priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
Súhlas so splatením úveru
Predstavuje potvrdenie o zostatku úveru s budúcim dátumom vydané bankou na klientovu žiadosť. Doklad vystavený bankou, v ktorej chce klient splatiť existujúci úver. V potvrdení banka uvádza svoj súhlas s predčasným splatením existujúceho úveru. Úver musí byť jasne identifikovateľný.
Súpisné číslo (čierne)
Musí mať každá budova. Je zapísané na liste vlastníctva v časti A – Majetková podstata a zároveň totožné s číslom na budove, ktorej je pridelené.

T

Technická hodnota nehnuteľnosti (TH)
Znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.
Titul nadobudnutia
Predstavuje zmluvu, ktorou súčasný majiteľ nadobudol nehnuteľnosť. Prevažne je to kúpna zmluva, darovacia zmluva, zápisnica z dedičského konania a podobne. Na liste vlastníctva sa uvádzjú posledné tituly nadobdnutia v časti B – Vlastníci a iné oprávené osoby.
Trvalý trávny porast
Pozemok lúk a pasienkov trvalo porastený prirodzenými trávami lúk a pasienkov na danom stanovišti.

Ť

Ťarcha
Je určité obmedzenie, ktoré sa zapisuje na list vlastníctva do časti „C – ťarcha“. Môže obsahovať vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška dlhu neuvádza.

Ú

Úradne overený podpis (Osvedčenie pravosti podpisu)
Osvedčením pravosti podpisu notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený, listinu vlastnoručne podpísal. Samotné osvedčenie sa vyznačí na listine formou osvedčovacej doložky. Výhoda notárskeho osvedčenia oproti matrikám a obecným úradom je v tom, že pri legalizácii podpisu u notára je možnosť odkontrolovať skutočnosť, či sa osvedčenie notárom naozaj uskutočnilo, a to na webovej stránke www.notar.sk. Osvedčením pravosti podpisu notár alebo obec overuje podpis žiadateľa, nie obsah listiny.
Úver
Je poskytnutie peňazí za úrok, tj. veriteľ dočasne zapožičia peniaze klientovi (poskytne mu úver) s tým, že po určitej dobe klient vráti peniaze späť. Ako odmenu za poskytnutie práva disponovať s peniazmi platí dlžník veriteľovi úrok.
Územné rozhodnutie
Úradný dokument vychádzajúci z územného plánu obce, ktorým je definovaný zámer určitého druhu výstavby na stanovenom území.
Územnoplánovacia informácia (UPI)
Resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva pre účely majetkoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta.
Územný plán
Územný plán obce (ÚPN-O) je základným dokumentom územného rozvoja, a okrem iného, reguluje a organizuje rozsah a spôsob zastavania územia. Počas jeho prípravy je spracovávané posúdenie (SEA) územného plánu. Strategické posúdenie má vyhodnotiť predpokladané dopady ÚPN-O, prípadne odhaliť jeho limity a zvážiť alternatívne riešenia. Súčinnosť týchto nástrojov má byť jedným zo základných garantov udržateľnosti krajiny.

V

Vecné bremeno
Obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný konať (napr. poskytnúť doživotné bývanie), zdržať sa (napr. nestavať plot nad určenú výšku), strpieť (napr. právo prechodu, prejazdu, právo stavby, užívacie právo). Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závete, dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebné vykonať vklad do katastra nehnuteľností.
Vinica
Pozemok s trvalým porastom viniča vrátane neproduktívnej plochy, resp. pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený.
Vinkulácia kúpnej ceny
Znamená účelové obmedzenie dispozičného práva kupujúceho k finančným prostriedkom na účte v banke. Predávajúci tak po zložení kúpnej ceny na vinkulovaný účet bude mať obmedzené právo s finančnými prostriedkami nakladať. Laicky povedané, kupujúci zriadi v banke bankový účet, na ktorý vloží peňažné prostriedky, ktoré budú vyplatené bankou predávajúcemu po splnení podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Najčastejšou podmienkou býva predloženie listu vlastníctva banke, na ktorom ako vlastník nehnuteľnosti figuruje kupujúci. Kupujúci a predávajúci si však môžu dohodnúť aj iné podmienky, napríklad predloženie kolaudačného rozhodnutia na inžinierske siete a pod.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti (VŠH)
Výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Východisková hodnota nehnuteľnosti (VH)
Znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou  výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Výnosová hodnota (HV)
Znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

Z

Zabezpečenie úveru
Nehnuteľnoti, ktorými klient za poskytnutý úver ručí. Banka zriaďuje na nehnuteľnostiach záložné právo, ktoré si uplatní v prípade nesplácania úveru. Uplatnenie záložného práva znamená, že na nehnuteľnosti sa vykoná verejná dražba a z výťažku (z predajnej ceny) sa uspokojí pohľadávka banky (splatí sa poskytnutý úver).
Záhrada
Pozemok prídomovej záhrady alebo v záhradkovej osade schválenej príslušným orgánom štátnej správy alebo územným plánom obce, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny.
Záložca
Osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť a s bankou podpísala Záložnú zmluvu, ktorou je zabezpečený úver vlastníka nehnuteľnosti alebo tretej osoby.
Záložná zmluva
Zmluva medzi bankou a vlastníkom/mi nehnuteľnosti/í, ktoré sú predmetom zabezpečenia úveru. Na základe záložnej zmluvy vznikne záložné právo banky na predmetné nehnuteľnosti, ktoré sa zapíše na príslušný list vlastníctva v časti C – Ťarchy.
Zápis práv k nehnuteľnostiam
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú:
– Vkladom práva („vklad“) – konštitutívny charakter
– Záznamom práva („záznam“) – evidenčný charakter
– Poznámkou („poznámka“) – prenotačný charakter
Zastavaná plocha stavby
Pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Záznam
Je úkon správy katastra, ktorým sa zapisujú také práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zanikli alebo sa zmenli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, osvedčením notára a podobne. Taktiež sem patria evidenčné zmeny na už evidovaných listoch vlastníctva. Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam, tieto úkony sa vykonávajú iba vkladom.
Zmluva o dielo
Dokument uzatvorený medzi stavebníkom (zhotoviteľom) a objednávateľom. Na základe zmluvy o dielo sa bude realizovať výstavba nehnuteľnosti.
Zmluva o výstavbe
Dokument uzatvorený medzi stavebníkom (zhotoviteľom) a objednávateľom. Na základe zmluvy o výstavbe sa bude realizovať výstavba nehnuteľnosti.
Znalecký posudok
Dokument preukazujúci odborné ocenenie nehnuteľnosti nezávislým znalcom z odboru stavebníctva.

Ž

Žiadosť o stavebné povolenie
Spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
Zdroje

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zákon č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zákon č. 162/1995 Z.z., Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23.10.2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.1.2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Príloha č. 8 k vyhláške č. 508/2004 Z. z.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.